เทคโนโลยี 5g หรือ Generation ที่ 5 ของการใช้ระบบเครือข่ายสื่อสาร จะทำให้มีความฉับไวในการส่งข้อมูลมากกว่า รุ่น 4G นับพันเท่า และทำให้ชีวิตประจำวันของเราทุกคนมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 5G ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจต่าง ๆ ด้วย จะมีอะไรบ้าง เรามาดูพร้อมกันเลย ธุรกิจด้านการเงินและธนาคาร การใช้ 5g จะทำให้คนส่วนใหญ่ นิยมทำธุรการโอนเงิน ฝากเงินถอนเงิน หรือใช้จ่ายอื่น ๆ โดยผ่าน Application ในมือถือมากกว่าการไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ธนาคาร เพราะช่วยประหยัดทั้งค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม และที่สำคัญคือประหยัดเวลา สถาบันการเงินและธนาคารทุกแห่ง จึงต้องปรับตัวสร้างช่องทางสื่อสารออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้ายิ่งขึ้น โรงงานอุตสาหกรรม จะมีการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะในกระบวนการผลิตมากขึ้น ทดแทนการใช้แรงงานคนบางส่วนที่จะมีความเหนื่อยล้า และมีข้อผิดพลาดในการทำงานได้เมื่อต้องทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมง โรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ จึงมีแนวโน้มจะนำหุ่นยนต์ AI ที่ควบคุมด้วยเทคโนโลยี 5g มาลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพงานให้ดียิ่งขึ้น โดยที่จะให้พนักงานที่มีความชำนาญสูงควบคุมการทำงานของระบบ Computer แทน ธุรกิจด้านการเกษตร คาดการณ์แนวโน้มได้ว่า เราจะเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ได้มากขึ้นหากใช้ระบบ IoTs หรือ internet of